جدول محاسبه نرخ دیه در سال 96
 در ادامه نرخ اعلام شده دیه در سال 96 بطور کامل آورده شده است.
 

نوع دیه

نرخ دیه (به ریال) نوع دیه نرخ دیه (به ریال)
دیه کامل

2,100,000,000

چهار درصد دیه 84,000,000
یک دینار شرعی

2,100,000

چهار و نیم درصد دیه 94,500,000
یک درهم شرعی

210,000

پنج درصد دیه 105,000,000
یک شتر

21,000,000

پنج و نیم درصد دیه 115,500,000
یک ده هزارم دیه

210,000

شش درصد دیه 126,000,000
یک هزارم دیه

2,100,000

شش و نیم درصد دیه 136,500,000
یک صدم دیه

21,000,000

هفت درصد دیه 147,000,000
نیم صدم دیه

10,500,000

هفت و نیم درصد دیه 157,500,000
یک دهم درصد دیه

2,100,000

هشت درصد دیه 168,000,000
دو دهم درصد دیه

4,200,000

هشت و نیم درصد دیه 178,500,000

سه دهم درصد دیه

6,300,000

نه درصد دیه

189,000,000

چهار دهم درصد دیه

8,400,000 ده درصد دیه 210,000,000

پنج دهم درصد دیه

10,500,000 یک دهم دیه 210,000,000

 شش دهم درصد دیه

12,600,000 دو دهم دیه 420,000,000

هفت دهم درصد دیه

14,700,000 سه دهم دیه 630,000,000

هشت دهم دیه

16,800,000 چهار دهم دیه 840,000,000

نه دهم درصد دیه

18,900,000 پنج دهم دیه 1,050,000,000

یک درصد دیه کامل

21,000,000 شش دهم دیه 1،260،000،000

یک و یک دهم درصد دیه

23,100,000 هفت دهم دیه 1,470,000,000

یک و دو دهم درصد دیه

25,200,000 هشت دهم دیه 1,680,000,000

یک و سه دهم درصد دیه

27,300,000 نه دهم دیه 1,890,000,000

یک و چهار دهم درصد دیه

29,400,000 نصف دیه کامل 1,050,000,000

یک و پنج دهم درصد دیه

31,500,000 ثلث دیه کامل 700,000,000

یک و شش دهم درصددیه

33,600,000 ربع دیه کامل 525,000,000

یک و هفت دهم درصددیه

35,700,000 خمس دیه کامل 420,000,000
یک و هشت دهم درصد دیه 37,800,000 چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل 336,000,000
یک و نه دهم درصد دیه 39,900,000 چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل 168,000,000

دو درصد دیه

42,000,000 یک پنجم از یک دهم دیه کامل 42,000,000

دو و نیم درصد دیه

52,500,000 یک سوم از یک دهم دیه کامل 70,000,000

سه درصد دیه

63,000,000 نصف دیه کامل 1,050,000,000

سه و نیم درصد دیه

73,500,000 دیه کامل در ماههای حرام 2,800,000,000

منبع : وبسایت وکیل