گام‌های ده گانه کار با سامانه سهام عدالت

در ادامه مراحل استفاده از سامانه سهام عدالت و ثبت شماره شبای بانکی بصورت تصویری قابل مشاهده می باشد.
 

کار با سامانه سهام عدالت
کار با سامانه سهام عدالت
کار با سامانه سهام عدالت
کار با سامانه سهام عدالت
کار با سامانه سهام عدالت
کار با سامانه سهام عدالت
کار با سامانه سهام عدالت
کار با سامانه سهام عدالت
کار با سامانه سهام عدالت
کار با سامانه سهام عدالت
کار با سامانه سهام عدالت

/117/