کاریکاتور /  نظارت والدین بر فعالیت کودکان در فضای مجازی
کشیدن نامحسوس گوش فرزندان، بخاطر فضای مجازی!
 
کشیدن نامحسوس گوش فرزندان، بخاطر فضای مجازی!
/117/