کدام نهاد بیشترین بودجه کشور را استفاده میکند؟
کدام نهاد بیشترین بودجه کشور را استفاده میکند؟
حدود 80 درصد از بودجه کشور مستقیما به قوه مجریه تعلق می گیرد
بودجه کشور