دیرین دیرین : این قسمت 1002 مشکل

1002مشکل

چرا نشیمن‌گاه غم بر نرده گذاشته‌ای؟