دیرین دیرین  : این قسمت درآمد و هزاین

درآمد و هزاین 

مسئولین جان، درآمد مردم با هزینه‌های سرسام‌آور زندگیشون جور در نمیاد!