شفافیت ، گمشده ی ما
ماجرای استیضاح وزیر کار در مجلس و آن چه در جلسه رد و بدل شد ، بار دیگر ذهن‌ها را به سوی این شرط تخلف ناپذیر توسعه برده است. یکی ادعا می‌کرد دختر فلان نماینده ، رانت خوار است و دیگری می‌گفت فلانی ، تقاضای 500 میلیون تومان پول کرده است تا استیضاح را امضاء نکند، این در حالی است که جلسه استیضاح اساسا به معنای بررسی عملکرد یک وزیر و نقد کارشناسانه کارنامه اوست و او هم در مقابل باید تلاش کند با روش علمی، به اشکالات پاسخ دهد... 


راسخون : اصول کلی توسعه به قدری روشن و ساده است که با یک سرچ ساده در اینترنت به دست میآید. نیازی نیست آسمان و ریسمان به هم ببافیم و تلاش کنیم حرف های نو بزنیم. یکی از همین اصول جا افتاده و قطعی که در توسعهی هر کشوری ، نقشی اساسی ایفاء میکند، «شفافیت» است؛ امری که مورد تایید همه مسئولان کشور است و حداقل در سخنرانی و مصاحبههایشان به آن تاکید میورزند.

ماجرای استیضاح وزیر کار در مجلس و آن چه در جلسه رد و بدل شد ، بار دیگر ذهنها را به سوی این شرط تخلف ناپذیر توسعه برده است. یکی ادعا میکرد دختر فلان نماینده ، رانت خوار است و دیگری میگفت فلانی ، تقاضای 500 میلیون تومان پول کرده است تا استیضاح را امضاء نکند. خلاصه آن که استیضاح ، تبدیل به محفل بگم بگم شد و هر کس سعی میکرد پشت پردهها را بیشتر بیان کند. این در حالی است که جلسه استیضاح اساسا به معنای بررسی عملکرد یک وزیر و نقد کارشناسانه کارنامه اوست و او هم در مقابل باید تلاش کند با روش علمی، به اشکالات پاسخ دهد. نه این که یکی تهمت بزند و دیگری افشاء کند!!

بدون تردید مهمترین دلیلی که باعث شده است این قبیل روشها، هنوز در کشور ما کارآمد باشد، نداشتن سیستم شفاف حکمرانی است. یعنی چون شفافیت وجود ندارد، برای مخاطب جذاب است که بداند فلان مسئول در مقابل افشاگری بهمان مدیر، پرده از چه چیزی خواهد برداشت؟ متاسفانه فقدان شفافیت تا جایی پیش رفته است که حتی سرنوشت برخی از انتخاباتهای مهم هم به مناظرات زنده تلویزیونی سپرده میشود؛ آن جا که هر نامزدی بیشتر از پشت پردهها بگوید و اصطلاحا بگم بگم راه بیندازد، موفقتر است و امکان رای آوریش بیشتر!
این در حالی است که اگر حکمرانی به صورت شفاف انجام شود و مردم در جریان جزئیات پروندههای قضایی و پروژههای اقتصادی قرار بگیرند، قطعا این قبیل روشهای نادرست رنگ خواهد باخت و جلسات این چنینی به جای آن که بستری برای اتهام زنی هتّاکان باشند، عرصه هماوردی آمار و اعداد کارشناسان خواهد بود.
 
به قلم : علی بهاری
 

مطلب مرتبط :
وزیر کار، بی کار شد
انقلاب شفافیت دولت روحانی از حرف تا عمل