نظر سنجی
عملکرد واحد مسابقات در برگزاری مسابقات مناسبتی را چگونه ارزیابی می نمایید؟