نظر سنجی
به نظر شما کدامیک از بخش های موبایل در سال 92 عملکرد بهتری داشتند؟