0
ویژه نامه ها

ایجاز شاعرانه چشم تو تاکنون ما را کشانده است به اعجازی از جنون مرتضی آخرتی

امشب به قصه دل من گوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش می کنی هوشنگ ابتهاج

ای چشم تو از هر چه غزل گیراتر لبخند تو از خنده ی گل زیباتر کورش احمدی

این شب مهتابی ام را با تو قسمت می کنم تا سحر بی خوابی ام را با تو قسمت می کنم محمد رضا احمدی فر

این سبزه که امروز تماشاگه توست فردا همه از خاک تو بر خواهد رست خیام

ای دل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی وانگه برو که رستی از نیستی و هستی حافظ

ای که دایم به خویش مغروری گر ترا عشق نیست معذوری حافظ

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را حافظ

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی حافظ

اگر سفر بروی بی خبر، زبانم لال بمانده آه دلم پشت در، زبانم لال فاطمه آتش پیکر