0
ویژه نامه ها

چو بینی یتیمی سر افکنده پیش مده بوسه بر روی فرزند خویش سعدی

چو دیدم خوار خود را از در آن بی وفا رفتم رسد روزی که قدر من بداند حالیا رفتم وحشی بافقی

چون خود نکنی چنان که گویی پند تو بود دروغ و ترفند ناصر خسرو

چون شرط وفا هیچ به جز ترک جفا نیست گر ترک جفا را نکنی شرط وفا نیست مولوی

چون صدف هرگز کسی ما را خریداری نکرد گر چه با گوهر یکتا هم آغوشیم ما محمد صوفی

چون وا نمیکنی گرهی خود گره مشو ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست صائب تبریزی

چه خوشست صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن عاشق اصفهانی

چه خوش صید دلم کردی، بنازم چشم مستت را که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد حافظ شیرازی

چه شیرین آمدی، شوری به دل انداختی، رفتی نگاهی کردی و کار دلم را ساختی، رفتی مهدی سهیلی

چشم دلجویی دلم از مردم عالم نداشت داغ من مرهم ندید و راز من محرم نداشت کلیم کاشانی