0
ویژه نامه ها

یک جهان بر هم زدم وز جمله بگزیدم تو را من چه می‌کردم به عالم گر نمی‌دیدم تو را لاهیجی

یاد روزی که به عشق تو گرفتار شدم از سر خویش گذر کرده سوی یار شدم امام خمینی (ره)

یک وعده خواهم از تو که باشم در انتظار حاکم تویی در آمدن دیر و زود خویش وحشی بافقی

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است حافظ

یک ذره وفا را به دو عالم نفروشیم هر چند در این عهد خریدار ندارد صائب تبریزی

یک دل و یک جهت و یک رو باش از دو رویان جهان یک سو باش جامی

یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود حافظ

یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور حافظ

یارم تویی در عالم، یار دگر ندارم تا در تنم بود جان، دل از تو بر ندارم امام خمینی (ره)

یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند فروغی بسطامی