0
ویژه نامه ها

آیا می‌دانی کلید تمامی گناهان، دروغ است؟

خودخواهی یا دگرخواهی کدام بهتر است؟

احساس حسادت نسبت به دوستی‌های دیگران کاری بی‌معناست.

به نظر تو دنیا زیباتر نمی‌شد اگر با آرزوی اینکه هیچ خاطره بدی برای هیچ‌کس از خود به جای نگذاریم از خواب بیدار شویم؟

کوتاهی یا زیاده‌روی در همه کاری اسراف است، حتی در مطالعه، مسافرت، حرف زدن، خوابیدن، بازی و... .

بهتر نیست وقتی به چیزی نیاز نداریم آن را به کسانی بدهیم که به آن نیاز دارند.

دروغ گفتن را کنار بگذاریم تا خواب¬های خوش و آرامش به سراغمان بیاید.

ما برای حل مشکلات باید گفت‌وگو کنیم اما یادمان باشد: بگو مگو یا دعوا جزو گفت‌وگو نیست.

یک نوجوان عاقل به خودش فکر می‌کند اما خودخواه نمی‌شود.

می‌دانی حتی قیافه عصبی به خود گرفتن باعث می‌شود که احساس عصبانی شدن داشته باشی!