0
ویژه نامه ها

مهارت های زندگی | از دوران نامزدی تا پایان زندگی: نکته یکصد

برای خوشبختی تو کافی است که حداقل شش ساعت از 24 ساعت را کنار خانواده ات باشی.

مهارت های زندگی | از دوران نامزدی تا پایان زندگی: نکته نود و نه

بین دخالت کردن در زندگی با استفاده کردن از تجربه آنها فرق بگذارید، پس استفاده کردن از تجربه دیگران آری، دخالت دادن در زندگی نه.

مهارت های زندگی | از دوران نامزدی تا پایان زندگی: نکته نود و هشت

هیچ وقت درد دل زندگیت را برای کسی بازگو نکن.

مهارت های زندگی | از دوران نامزدی تا پایان زندگی: نکته نود و پنج

اگر صداقت همسرت را می خواهی توقعات مالی خود را کم کن.

مهارت های زندگی | از دوران نامزدی تا پایان زندگی: نکته نود و چهار

در مقابل خطاهای خانواده، تنبیه آری، سرزنش کردن و غر زدن ممنوع.

مهارت های زندگی | از دوران نامزدی تا پایان زندگی: نکته نود و سه

برای رفاه خانواده، پشت کار را شعار خود قرار دهیم.

مهارت های زندگی | از دوران نامزدی تا پایان زندگی: نکته نود و شش

با هر حرف راستی ذهن همسرتان را مشوش نکنید.

مهارت های زندگی | از دوران نامزدی تا پایان زندگی: نکته نود و هفت

اگر حرف‌هایت حسابی است، با لج بازی زندگیت را به جهنم تبدیل نکن.

مهارت های زندگی | از دوران نامزدی تا پایان زندگی: نکته نود و دو

تذکرات خود را با اشاره به یکدیگر گوشزد کنید.

مهارت های زندگی | از دوران نامزدی تا پایان زندگی: نکته نود و یک

آن قدر از خوبی ها بگوییم که جایی برای بدی نماند.