0
ویژه نامه ها

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته نود

وقتی بچه ها برای عبادت (نماز خواندن) از خود اقدامی نشان دادند، آنها را بسیار تشویق کنیم.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هشتاد و نه

هم نام زیبایی بر کودکمان بگذاریم و هم با نام زیبا و احترام کامل او را صدا بزنیم و در جمع خوب با او برخورد کنیم.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هشتاد و هشت

از فرزندمان در کنار دیگران و در بین جمع تعریف کنیم و او را تحسین نماییم.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هشتاد و هفت

آداب سخن‌وری و صحبت کردن را به فرزندانمان آموزش دهیم، مخصوصاً از همان ابتدا که کلمات اولیه را یاد می گیرد.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هشتاد و شش

سلام کردن بر کودکان را ما باید به آنها بیاموزیم، پس کارهای خوبی را که از فرزند خود انتظار داریم انجام دهیم تا او نیز یاد بگیرد.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هشتاد و پنج

روح هیچ کودکی خبیث نیست، این ما هستیم که باعث سعادت یا شقاوت او می شویم.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هشتاد و چهار

فواید تواضع را به فرزند خود گوشزد کنیم و چگونه ارتباط برقرار کردن با خدا را در همان دوران کودکی به او آموزش دهیم.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هشتاد و سه

در رفتار با کودکمان دلسوزی بیش از حد نداشته باشیم، برای اشتباهات آنها از تنبیه هم استفاده کنیم، داوری تلخ را هم به فرزندمان می خورانیم.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هشتاد و دو

هدیه دادن به فرزندمان کار بسیار خوبی است اما مراقب باشیم که حسادت دیگر بچه ها را تحریک نکنیم.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هشتاد و یک

می توانیم بچه ها را تبدیل به پلی برای سعادت خود کنیم.