0
ویژه نامه ها

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هشتاد

در حال مهم‌ترین کارها به بهانه دعا و عبادت از توجه به کودکمان غافل نشویم.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هفتاد و نه

ارزش نیکی به فرزندمان را همچون نیکی به پدر و مادر بدانیم.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هفتاد و هشت

در تربیت فرزند خود دقت کنیم، تربیت ما حتی در چگونگی راه رفتن فرزندمان اثر دارد.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هفتاد و هفت

با تربیت خوب بچه مان، به خودمان احترام گذاشته ایم.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هفتاد و شش

اگر فرزندتان را خوب تربیت نمی کنید، حداقل جلوی خوب شدن فرزند خود را نگیرید.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هفتاد و پنج

کاری را که خودت انجام می دهی، بچه ات را از آن نهی نکن که اثری ندارد.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هفتاد و چهار

قهر کردن با بچه ات را طولانی نکن و صلح و دوستی را به او بیاموز.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هفتاد و سه

کتک زدن را از برنامه تربیتی کودکمان خارج کنیم، در مواقعی فرزند خود را تنبیه کنیم، اما زدن نه.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هفتاد و دو

بچه ات با تو هیچ فرقی ندارد، اگر کمی دقت کنی خود توست، پس با خودت انس بگیر.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هفتاد و یک

با غر زدن و سرزنش و تذکر بی‌جا تنها بچه را لجباز بار می آوریم.