0
ویژه نامه ها

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته هفتاد

دروغ گفتن را ما به بچه می آموزیم، در رفتار خود مراقبت داشته باشیم تا فرزند ما خوب تربیت شود.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته شصت و نه

همان طورکه بچه ما جسمی کوچک دارد، طاقت او هم همان قدر است، کار سنگین از او نخواهیم.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته شصت و هشت

درکارهایی که به بچه ها می سپاریم توان آنها را در نظر بگیریم.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته شصت و هفت

در بازی های بچه ها دخالت نکنیم و نگران آنها نشویم، به آنها فقط تذکر دهیم.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته شصت و شش

اگر می خواهید فرزندی صبور داشته باشید بازی گوشی های او را تحمل کنید.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته شصت و پنج

شلوغ کاری و شیطنت بچه را به حساب توانایی عقل او بگذارید.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته شصت و چهار

بازی کردن با کودک را جزء وظایف خود بدانیم و هم بازی او شویم.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته شصت و سه

برای شخصیت دادن به فرزندان اولین گام آن است که پدر و مادر فرزند خود را احترام کنند.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته شصت و دو

ارزش استفاده کردن از تجارب اطرافیان را به فرزند خود بیاموزید.

مهارت های زندگی | با فرزند خود اینگونه باشیم: نکته شصت و یک

کودک شما الگوی خود را پدر و مادرش انتخاب کرده است، پس مراقب رفتار خود باشید.