0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

روز گذشته، ساعت 12:17
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته یکصد

اطمینان داشته باشید که اگر بخواهید می‌توانید موفق شوید. این جمله یعنی نیاز به خودباوری داشتن که اساس هر موفقیتی است.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته نود و نه

از ریاست طلبی دوری کن که هیچ خیری در آن نیست.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته نود و هشت

با این اعمال سعادت را از خود دور می‌‌کنیم: آزار والدین، ستم و ناسپاسی.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته نود و هفت

طمع کردن، همیشه نتیجه برعکس دارد.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته نود و شش

سعادت ابدی را با خوشگذرانی لحظه‌‌ای عوض نکنید.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته نود و پنج

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته نود و چهار

خجالتی نباش و الا فرصت‌‌ها را از دست می‌‌دهی.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته نود و سه

با عدم استفاده از استعددهایت خود را به خطر نینداز.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته نود و دو

فقیران را حقیر نبین تا دچار فقر و حقارت نشوی.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته نود و یک

دل را از هر آلودگی مصون دار که خود بیشترین آسیب را می‌‌بینی.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته نود

آیا می‌‌دانید کم‌‌ترین آرامش در دنیا را کینه‌‌توزان دارند.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته هشتاد و نه

از انجام کار خیر دریغ نکن تا خداوند رحمتش را از تو دریغ نکند.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته هشتاد و هشت

کار خوب را مخفی نکن تا از عاقبت خوب محروم نباشی.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته هشتاد و هفت

نسبت به دیگران نگاه مثبت داشته باش و تشکر کردن را فراموش نکن.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته هشتاد و شش

فرد حریص، یا حرص نداشتن را می‌‌خورد یا حرص کم داشتن را.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته هشتاد و پنج

با طمع، زندگی آزادانه‌‌ات را به زندان تبدیل نکن.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته هشتاد و چهار

تندروی یا سستی در کارها همیشه مانع پیشرفت است.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته هشتاد و سه

در زندگی برخی فرصت‌‌ها با عصبانیت از بین می‌‌رود پس مواظب باشید.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته هشتاد و دو

کارهای گروهی را انتخاب کن که اشتباه و پشیمانی در آن کمتر است.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | راه ‌های غلبه بر ناکامی: نکته هشتاد و یک

با عدم صبر بر مشکلات، زحمات خود را از بین نبرید.
يکشنبه، 14 مهر 1398