0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

روز گذشته، ساعت 12:17
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته نود و یک

بی توجهی در کار خسارت‌‌های زیادی برایتان خواهد داشت، سهل انگاری را کنار بگذارید.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته نود و دو

سرزنش اطرافیان به خاطر کم کاری ما است، پس کارمان را درست انجام دهیم.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته نود و سه

با افراد خوش روزی شریک شو چرا که وضعیت اقتصادی تو را قوی‌‌تر می‌‌کند.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته نود و چهار

در وقت معامله، کاملا دقت کن و الا هر ضرری که بینی خودت مقصر خواهی بود.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته نود و پنج

حقوق دوستانت را در وقت معامله رعایت کن.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته نود و شش

به بهانه آخرت از کارهای دنیا فاصله نگیرید که تنبلی در کار دنیا علامت سستی در امر آخرت است. 
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته نود و هفت

با ندانم کاری، زحمت‌‌تان را از بین نبرید و عمرتان را تلف نکنید.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته نود و هشت

کار امروزت را به فردا نینداز که این نشانه تنبلی است نه علامت دقت و بردباری.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته نود و نه

اگر تمام توان خود را خرج کردی، مطمئن باش به بهترین وجه به نتیجه خواهی رسید.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته یکصد

به کارهایی مشغول شوید که مردم به آنها نیازمند هستند.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته نود

دردسرهایی که بین کار برای ما به وجود می‌‌آید، نتیجه کوتاهی های خود ماست.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته هشتاد و نه

اگر از کارهایت رضایت صد در صد نداشته باشی، پیشرفت تو روز افزون می‌‌شود.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته هشتاد و هشت

به هر کاری دست زدی آن را بی عیب و نقص انجام بده.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته هشتاد و هفت

نتایج خوب و بد فعالیت ما وابسته به کار خود ماست، کسی را مقصر ندان.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته هشتاد و شش

شغلی را انتخاب کن که به شخصیت اجتماعی و خانوادگی تو لطمه نزند.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته هشتاد و پنج

اگر نسبت به کاری برای بقیه انتقاد داری، از آن کار و شغل پرهیز کن.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته هشتاد و چهار

اهمیت کار از سختی و سنگینی آن پیدا است.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته هشتاد و سه

کار خود را درست شروع کن که نتیجه‌‌ی کارها وابسته به آن است.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته هشتاد و دو

شعار زندگی خود را کار و تلاش قرار دهید.
يکشنبه، 14 مهر 1398

مهارت های زندگی | روش‌های موفقیت در کسب و کار: نکته هشتاد و یک

نتیجه و رسیدن به هدف مرهون کار و تلاش است نه تنبلی.
يکشنبه، 14 مهر 1398