0
ویژه نامه ها

زیبا گل باغ سرمدی آمده است

زیبا گل باغ سرمدی آمده است     مرآت جمال سرمدی آمده است شادند تمام خلق عالم زیرا      یک دسته گل محمدی آمده است ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...

جدّ صاحب الزمان خوش آمدی

ای امام انس و جان خوش آمدی     مقتدای مهربان خوش آمدی نغمه‌ی لب همه عالم اینه          جدّ صاحب الزمان خوش آمدی ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...

ز سوی عرش رحمان، نوید شادی آمد

ز سوی عرش رحمان، نوید شادی آمد بشارت ای محبان، امام هادی آمد کجایی یابن زهرا بده عیدی ما را که روح عشق و ایمان امام هادی آمد ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...

بر دین خدا ولی و داور هادی ست

بر دین خدا ولی و داور هادی ست     از بهر بشر هادی و محور هادی ست ما دست توسل به ولایش زده ایم          چون شافع ما به روز محشر هادی ست ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...

زیباترین سلاله ی خیرالوری رسید

ای عاشقان دوباره زمان صفا رسید نوری دگر زمنبع نور خدا رسید رخشنده گوهر صدف آسمان عشق زیباترین سلاله ی خیرالوری رسید ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...

در آسمان ولا ماه بی قرین آمد

در آسمان ولا ماه بی قرین آمد       به صورت بشری صورت آفرین آمد کز آفتاب بر آن ماه آفرین آمد        ولیّ حق دهمین پیشوای دین آمد ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...

اهل عالم سبب عشرت و شادی آمد

ماه ذیحجه که شد نیمه، منادی آمد اهل عالم سبب عشرت و شادی آمد در گلستان ولا تازه گلی روییده نهمین ماه ولا تازه گلش بوییده ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...

با جان و دل گوییم بر عاشقان مبارک

با جان و دل گوییم بر عاشقان مبارک قرآن شده تجلی با سوره ی تبارک سر بر ثنا داریم شکر خدای سرمد زیبا گلی شکفته در لاله زار احمد ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...

گو تهنیت به یاران نورِ پیمبر آمد

دِه مژده عاشقان را ماهِ منور آمد گو تهنیت به یاران نورِ پیمبر آمد به سر از فیضِ این مولودِ نورانی کرم بارَد در این جشن ولادت دل هوای سامرا...

ای عاشقان خبر که شه سامرا رسید

از صُلب لاله ی رضوی حضرت جواد شمع همیشه روشن راه هدا رسید هادی قدم گرفت و سرود هاتفی چنین ای عاشقان خبر که شه سامرا رسید ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ولادت...