0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

يک کتاب خوب، يک دوست خوب است. «ضرب المثل ايتاليايي»

يک کتاب خوب، يک دوست خوب است. «ضرب المثل ايتاليايي»
شنبه، 13 اسفند 1390

يک کلمه خوب، هميشه جايي در دل پيدا مي کند. «ضرب المثل استونيايي»

يک کلمه خوب، هميشه جايي در دل پيدا مي کند. «ضرب المثل استونيايي»
شنبه، 13 اسفند 1390

يک کور هم حتي مي تواند روزي خود را بيابد. «ضرب المثل پاکستاني»

يک کور هم حتي مي تواند روزي خود را بيابد. «ضرب المثل پاکستاني»
شنبه، 13 اسفند 1390

يک لئيم پولدار، فقيرتر از يک مرد فقير است. «ضرب المثل چيني»

يک لئيم پولدار، فقيرتر از يک مرد فقير است. «ضرب المثل چيني»
شنبه، 13 اسفند 1390

يک لقمه ي خوشمزه، فقط تا وقتي خوب است که در دهان باقي مي ماند. «ضرب المثل...

يک لقمه ي خوشمزه، فقط تا وقتي خوب است که در دهان باقي مي ماند. «ضرب المثل فرانسوي»
شنبه، 13 اسفند 1390

يک متر زر، نمي تواند يک متر وقت را بخرد. «ضرب المثل چيني»

يک متر زر، نمي تواند يک متر وقت را بخرد. «ضرب المثل چيني»
شنبه، 13 اسفند 1390

يک هنرمند، در همه جا زندگي مي کند. «ضرب المثل يوناني»

يک هنرمند، در همه جا زندگي مي کند. «ضرب المثل يوناني»
شنبه، 13 اسفند 1390

يک هديه، هرگز کهنه نمي شود. «ضرب المثل افغاني»

يک هديه، هرگز کهنه نمي شود. «ضرب المثل افغاني»
شنبه، 13 اسفند 1390

يک وجب کار به از يک جريب وعده ارزش دارد. «ضرب المثل يوناني»

يک وجب کار به از يک جريب وعده ارزش دارد. «ضرب المثل يوناني»
شنبه، 13 اسفند 1390

يک مرده ي بنام بهتر از صد زنده به ننگ. «ضرب المثل ايراني»

يک مرده ي بنام بهتر از صد زنده به ننگ. «ضرب المثل ايراني»
شنبه، 13 اسفند 1390

يک خسيس پولدار فقيرتر از يک انسان ندار است. «ضرب المثل پاکستاني»

يک خسيس پولدار فقيرتر از يک انسان ندار است. «ضرب المثل پاکستاني»
جمعه، 12 اسفند 1390

يک بار ديدن با چشم بهتر از صد بار شنيدن با گوش است. «ضرب المثل ژاپني»

يک بار ديدن با چشم بهتر از صد بار شنيدن با گوش است. «ضرب المثل ژاپني»
جمعه، 12 اسفند 1390

يا سخن دانسته گوي اي مرد عاقل يا خموش. «ضرب المثل ايراني»

يا سخن دانسته گوي اي مرد عاقل يا خموش. «ضرب المثل ايراني»
جمعه، 12 اسفند 1390

همه از يک در وارد عرصه زندگي مي شوند، ولي از يک در خارج نمي شوند. «ضرب...

همه از يک در وارد عرصه زندگي مي شوند، ولي از يک در خارج نمي شوند. «ضرب المثل آلماني»
جمعه، 12 اسفند 1390

هميشه معايب ديگران آموزگاران خوبي براي ما به شمار مي روند. «ضرب المثل آلماني»

هميشه معايب ديگران آموزگاران خوبي براي ما به شمار مي روند. «ضرب المثل آلماني»
جمعه، 12 اسفند 1390

هنگامي که واگن هاي اقبال خوب راه مي افتد، حسد روي چرخهايش آويخته است. «ضرب...

هنگامي که واگن هاي اقبال خوب راه مي افتد، حسد روي چرخهايش آويخته است. «ضرب المثل چيني»
جمعه، 12 اسفند 1390

هيچ انساني، به اندازه ي کسي که نمي خواهد ببيند نابينا نيست. «ضرب المثل...

هيچ انساني، به اندازه ي کسي که نمي خواهد ببيند نابينا نيست. «ضرب المثل انگليسي»
جمعه، 12 اسفند 1390

هيچ چيز نسيه، گران به نظر نمي رسد. «ضرب المثل اسلواکي»

هيچ چيز نسيه، گران به نظر نمي رسد. «ضرب المثل اسلواکي»
جمعه، 12 اسفند 1390

هيچ چيز، خطرناکتر از دوست نادان نيست. «ضرب المثل فرانسوي»

هيچ چيز، خطرناکتر از دوست نادان نيست. «ضرب المثل فرانسوي»
جمعه، 12 اسفند 1390

هيچ چيز، مثل انتقام ساده و هيچ چيز مثل بخشش بزرگوارانه نيست. «ضرب المثل...

هيچ چيز، مثل انتقام ساده و هيچ چيز مثل بخشش بزرگوارانه نيست. «ضرب المثل انگليسي»
جمعه، 12 اسفند 1390