پیامک عاشقانه

پیامک عاشقانه


اشتیاقى که به دیدار تو دارد دل من دل من داند و من دانم و دل داند و من خاک من گِل شود و گُل شکفد از گِل من تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من
نسخه چاپی