تا بار غمت نهاده بر محمل ماست در جستن تو باد هوا حاصل ماست دایم سر کوی عاشقی منزل ماست رنگ رخ تو گواه درد دل ماست

تا بار غمت نهاده بر محمل ماست
در جستن تو باد هوا حاصل ماست
دایم سر کوی عاشقی منزل ماست
رنگ رخ تو گواه درد دل ماست
نسخه چاپی