از مال فلک برهنه چون شیرم کرد وز ناله زمانه زار چون زیرم کرد چون شیر فلک بسته به زنجیرم کرد نابوده جوان قضای بد پیرم کرد

از مال فلک برهنه چون شیرم کرد
وز ناله زمانه زار چون زیرم کرد
چون شیر فلک بسته به زنجیرم کرد
نابوده جوان قضای بد پیرم کرد
نسخه چاپی