آخر به اسارت دل حسرت زده خو کرد شادم که دگر یاد گریز از قفسم نیست فریدون توللی

آخر به اسارت دل حسرت زده خو کرد
شادم که دگر یاد گریز از قفسم نیست
فریدون توللی
نسخه چاپی