از گلوی خود بریدن وقت حاجت همت است ورنه هر کس وقت سیری پیش سگ نان افکند صائب

از گلوی خود بریدن وقت حاجت همت است
ورنه هر کس وقت سیری پیش سگ نان افکند
صائب
نسخه چاپی