جز کوی توام نیست به سر فکر مقامی تا عمر به پایان برسد منزلم این است گلشن کردستانی

جز کوی توام نیست به سر فکر مقامی
تا عمر به پایان برسد منزلم این است
گلشن کردستانی
نسخه چاپی