چقدر خسته ام از این دقیقه های پاپتی از امتداد خسته ی کلاف بی عدالتی سمیه آقایی

چقدر خسته ام از این دقیقه های پاپتی
از امتداد خسته ی کلاف بی عدالتی
سمیه آقایی
نسخه چاپی