زلف او دام است و خالش دانه ی آن دام و من بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست حافظ

زلف او دام است و خالش دانه ی آن دام و من
بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست
حافظ
نسخه چاپی