غیر از گهر عشق که پاینده و باقی است باقی همه چون موج، ز دریا گذرانند صائب تبریزی

غیر از گهر عشق که پاینده و باقی است
باقی همه چون موج، ز دریا گذرانند
صائب تبریزی
نسخه چاپی