کاش می شد که پریشان تو باشم یا نباشم یا از آن تو باشم سلمان هراتی

کاش می شد که پریشان تو باشم
یا نباشم یا از آن تو باشم
سلمان هراتی
نسخه چاپی