کسی را دل مگر از سنگ باشد که بگذارد کسی دلتنگ باشد صابر همدانی

کسی را دل مگر از سنگ باشد
که بگذارد کسی دلتنگ باشد
صابر همدانی
نسخه چاپی