گلی که تربیت از دست باغبان گرفت اگر به چشمه ی خورشید سرکشد خود روست حافظ

گلی که تربیت از دست باغبان گرفت
اگر به چشمه ی خورشید سرکشد خود روست
حافظ
نسخه چاپی