مردان عشق را به هیاهو چه حاجت است رندان روزگار خموشی گزیده اند معین کرمانشاهی

مردان عشق را به هیاهو چه حاجت است
رندان روزگار خموشی گزیده اند
معین کرمانشاهی
نسخه چاپی