نابرده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد سعدی

نابرده رنج گنج میسر نمی شود
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
سعدی
نسخه چاپی