خود را چو ز نسل نور می‌نامیدند رفتند و به کوی دوست آرامیدند سیراب شدند ز آن که در اوج عطش آن حادثه را به شوق آشامیدند

خود را چو ز نسل نور می‌نامیدند
رفتند و به کوی دوست آرامیدند
سیراب شدند ز آن که در اوج عطش
آن حادثه را به شوق آشامیدند
نسخه چاپی