در دنیای آدم‌های مغرور و خودخواه، جایی برای نفر دوم وجود ندارد.

در دنیای آدم‌های مغرور و خودخواه، جایی برای نفر دوم وجود ندارد.
نسخه چاپی