خدای بزرگ دریای آرامش است که ما با وصل شدن به این دریا می‌توانیم از بالاترین و بیشترین آرامش برخوردار شویم.

خدای بزرگ دریای آرامش است که ما با وصل شدن به این دریا می‌توانیم از بالاترین و بیشترین آرامش برخوردار شویم.
نسخه چاپی