هر کاری که باعث رضایت خداوند و خوشحالی او شود، بخشی از مسابقه خوبی‌ها است که قرآن ما را به شرکت در آن دعوت کرده است.

هر کاری که باعث رضایت خداوند و خوشحالی او شود، بخشی از مسابقه خوبی‌ها است که قرآن ما را به شرکت در آن دعوت کرده است.
نسخه چاپی