تمام افرادی که آستین بالا زدند و با جدیت کارشان را دنبال کردند، ماندگار شدند، زیرا توانستند کارهای بزرگی را به نام خود ثبت کنند.

تمام افرادی که آستین بالا زدند و با جدیت کارشان را دنبال کردند، ماندگار شدند، زیرا توانستند کارهای بزرگی را به نام خود ثبت کنند.
نسخه چاپی