پیام‌ هفته حج

پیام‌ هفته حج


کعبه، بوسه‌گاه هزاران مجنون است که در پی لیلای دیدار، رنجِ بادیه بر دوش کشیده و بار هجران را تحمّل کرده‌اند تا به این مَطاف و مَسعی برسند.
نسخه چاپی