نوجوان موفق به نتیجه و عواقب کارهایش می‌اندیشد و آینده‌نگری دارد.

نوجوان موفق به نتیجه و عواقب کارهایش می‌اندیشد و آینده‌نگری دارد.
نسخه چاپی