هر روز که می‌گذرد، لحظه‌ها را به امید رسیدن به بهترین‌های آنها سپری می‌کنیم و در بسیاری موارد غافلیم که همین لحظه‌های گذران بهترین آن است.

هر روز که می‌گذرد، لحظه‌ها را به امید رسیدن به بهترین‌های آنها سپری می‌کنیم و در بسیاری موارد غافلیم که همین لحظه‌های گذران بهترین آن است.
نسخه چاپی