همیشه خود را برای هر رویدادی آماده کنیم.

همیشه خود را برای هر رویدادی آماده کنیم.
نسخه چاپی