بیا مثل رود باشیم بخشنده و جاری تا هر کس که سر راهمان قرار می‌گیرد به او کمک کنیم.

بیا مثل رود باشیم بخشنده و جاری تا هر کس که سر راهمان قرار می‌گیرد به او کمک کنیم.
نسخه چاپی