دوست من اگر می‌خواهی دیگران خوب باشند اول باید خودت خوب باشی.

دوست من اگر می‌خواهی دیگران خوب باشند اول باید خودت خوب باشی.
نسخه چاپی