عیب‌جویی و خرده‌گیری از دیگران، از صفات نکوهیده است.

عیب‌جویی و خرده‌گیری از دیگران، از صفات نکوهیده است.
نسخه چاپی