بهتر است حقایق را قبول کنیم تا بتوانیم راه درست را انتخاب کنیم.

بهتر است حقایق را قبول کنیم تا بتوانیم راه درست را انتخاب کنیم.
نسخه چاپی