بهترین وسیله برای بالا بردن آگاهی، کتاب است.

بهترین وسیله برای بالا بردن آگاهی، کتاب است.
نسخه چاپی