کتاب خواندن را دوست دارم؛ چراکه احساسی شیرین به من دست می‌دهد و علامت‌ سؤال‌ها از بین می‌رود.

کتاب خواندن را دوست دارم؛ چراکه احساسی شیرین به من دست می‌دهد و علامت‌ سؤال‌ها از بین می‌رود.
نسخه چاپی